علوم و فنون منابع طبیعی (JSTNR) - مقالات آماده انتشار