بررسی اثرات فشار توریسم روی پارامترهای جنگل شناسی منطقه جنگلی پارک میرزا کوچک خان آمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی