الگوی مراحل تحولی و ارتباط آن با شرایط آشکوب کف جنگل در جنگل‌های طبیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی