طراحی شبکه جاده‌های جنگلی با استفاده از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی