دینامیک کربن، نیتروژن و فسفر لاشبرگ درختان راش شرقی در جنگلهای شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی