مطالعه وضعیت عرصه جنگلکاری شده در اراضی ساحلی شهرداری بهنمیر مطالعه موردی (پارک جنگلی میرود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی