بررسی صدمات ناشی از نحوه قطع درخت، بر روی زادآوری گونه‌های درختی (مطالعه موردی سری 16 طرح جنگلداری گلندرود )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی