بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Boiss) برجوانه زنی و رشد اولیه بادام کوهی(Amygdalus scoparia)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی