ارزیابی تنوع زیستی و غنای پوشش گیاهی زیر اشکوب در ارتباط با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و توپوگرافی در رویشگاه جنگلی سفید مازو، اسالم،گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی