مقایسه ویژگی فیزیکی شاخه‌های جوش خورده و دارواش زده انجیلی با چوب شاخه نرمال آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی