بررسی شبکه‌بندی موجود و طراحی مناسبترین شبکه جاده‌های جنگلی با توجه به اهداف جنگلشناسی (در طرح جنگلداری سری یک مکارود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی