مقایسه ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی چوب درخت هرس شده و هرس نشده گونه کونوکارپوس ارکتوس (Conocarpus erectus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی