بررسی تاثیر نوع اتصال و سطح‌چسب‌گذاری بر مدول‌الاستیسیته‌ی‌ دینامیک اتصال‌های چسبی چوب‌راش با‌ روش‌ارتعاش‌ آزاد‌ (روش ASTM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی