مقایسه میزان عناصر غذایی برگ در مناطق گلازنی شده و گلازنی نشده درختان بلوط -مطالعه موردی: جنگل‌های سردشت در زاگرس شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی