بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره پوست و چوب گونه بید با تکنیک کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی