مطالعه برخی از مشخصه‌های اکولوژیک درخت ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل‌های ناو اسالم گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی