بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در خاک و پوشش گیاهی درختان در جنگل خیرودکنار مازندران بخش گرازبن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی