مقایسه خصوصیات کمی و کیفی جنگل مدیریت شده با جنگل مدیریت نشده (مطالعه موردی طرح جنگلداری گلبند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی