ارزیابی روند کاهش گستره فضای سبز و پوشش جنگلی بخش مرکزی شهرستان رشت با استفاده از تصاویر TM - ETM+

نوع مقاله: مقاله پژوهشی