تأثیر جنگل‌های دست‌کاشت بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مناطق خشک(مطالعه موردی: منطقه زواره شهرستان اردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی