تاثیرات آتشسوزی بر دگرگونیهای پوشش، و ترکیبگلسنگهای پوستنشین، درجنگل(مطالعه موردی حوزه 48 گلندرود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی