بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان درجنگلهای بلوطشمال ایران، (مطالعه موردی: جنگلهای بلوط رامسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی