اثر مواد استخراجی بر تثبیت و آبشویی ماده حفاظتی سلکور(Alnus subcordata) در چوب گونه توسکای ییلاقی (ACC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی