ارزیابی کمیوکیفی تودههای طبیعی ون (Fraxinus excelsior L.) در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی