بررسی ارتباط تراکم گونه سپید (Populus alba) با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکحاشیه رودخانه ارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی