بررسی برخی از مشخصه‌های رویشگاهی و جنگل‌شناسی گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill در جنگل‌های استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی