بررسی برخی عوامل موثر بر شدت آلودگی دارواش در اکوسیستم های جنگلی زاگرس میانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی