ارزیابی و مدیریت ریسک زیستمحیطی واحد پلیاتیلن شرکت پلیمر آریاساسول به روش EFMEA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی