بررسی اثر شیرابه زباله بر درختان جنگلی (مطالعه موردی: محل دپوی زباله شهرستان چالوس- پلهم‌کوتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی