تعیین کاربری اثر طبیعی ملی خشکه داران با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی