مقایسه تنوع بیمهرگان خاکزی در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاریهای منطقه ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی