بررسی اثر متغییرهای اقلیمی بر حلقه های رویشی چوب گونه بلوط (مطالعه موردی طرح تلیم رود تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی