بررسی علل وقوع پدیده زمین لغزشدر جنگل گلندرود (مطالعه موردی، سری 3 حوزه آبخیز 48

نوع مقاله: مقاله پژوهشی