بررسی اثرات عملیات پرورشی در توده مدیریتشده و توده شاهد (مطالعه موردی: قطعات 2 و 13 سری برنجستانک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی