بررسی غنای گونهای و فرمهای رویشی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی