ارزشگذاری تفرجی پارک جنگلی با استفاده از روش رفراندم (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه مینودشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی