بررسی برخی خصوصیات خاکهای جنگلی در حفره های با اندازه مختلف در جنگلهای سرچشمه چالوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی