اثر سولفات روی بر هورمونهای IBA و NAA بر ریشهزایی قلمه های نیمه خشبی گیاه آرالیا و اثرات زیست محیطی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی