در انتخاب گزینه های مختلف مدیریت پوشش گیاهی طبیعی حاشیه رودخانه ارس (AHP) کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان پارسآباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی