مقایسه روشهای مختلفب رآورد ضریب باربری زمین در اراضی جنگلی ( حوزه آبخیز هراز) (CBR)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی