بررسی ارتباط تعداد در هکتار در توده های جنگلی با علایم طیفی آن در تصویرسنجنده استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی