بررسی امکان نقشه تیپبندی جنگل با استفاده از دادههای Terra ماهواره Aster (مطالعه موردی حوزه 38 جنگلهای شمال کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی