بررسی تاثیر زمان برداشتو مدت اسانسگیری بر روی ترکیبهای روغن اسانسگیاه دارویی مرزنجوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی