بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی اثر طبیعی ملی خشکه داران (تنکاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی