معرفی خشکه دارهای جنگل دستنخورده آمیخته راش به عنوان شاخص رویشگاه شصتکلاته گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی