بررسی اثر برنامه چوب خشک کنی بر میزان اعوجاج و ترکهای سطحی گونه راش به ضخامت 5 سانتیمتر منطقه ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی