بررسی ویژگیهای مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از سرشاخه کیوی و خرده چوب کارخانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی