خصوصیات مکانیکی چندسازه طبیعی ساخته شده از کاه گندم و پلیبوتیلن سوکسینات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی