کاربرد GIS در مکانیابی محلهای دفن پسماندهای روستایی مطالعه موردی: بخش کجور شهرستان نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی