تعیین الگوی مکانی خشکه دارها در منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده راش ( مطالعه موردی در جنگل خیرودکنار – نوشهر )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی